Szanowny Kliencie,
ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych oraz dlatego, że Twoja prywatność jest dla nas ważna, chcemy przekazać Ci informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie uprawnienia w związku z tym Tobie przysługują.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania przez Administratora Serwisu firmę – 7Apps Marcin Pasierbiński, NIP: 634 229 15 93, z siedzibą przy ul. Zaopusta 48B , 40-748 Katowice., zwanego dalej „Administrator”

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres e-mail: hello@7apps.pl
Adres pocztowy: 7Apps, ul. Zaopusta 48B, 40-748 Katowice.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez wysłane zapytania ofertowe, podczas tworzenia umów i zleceń.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:
– wykonania umowy/zlecenia lub podjęcia działań przed zawarciem umowy/zlecenia (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji);
– wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością,
przechowywanie dokumentacji podatkowej);
– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez e4www (np. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Abonenta lub osób trzecich);
– marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta ze stron WWW przy użyciu urządzeń przenośnych, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW.

3. Zbierane są również informacje związane bezpośrednio z przeglądaniem zawartości stron takie jak numer IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW i nie są to informacje służące do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania ze stron WWW przez Użytkownika.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania przez Administratora danych są:
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady
zgodności przetwarzania danych;
– zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, logistyczne, hostingowe i teleinformatyczne, wspierają promocję ofert i współpracują w ramach kampanii marketingowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

-Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

-Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Aktualizacja danych

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Nie prowadzimy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (np. profilowania), które powoduje skutki prawne lub podobne.